หน้าแรก  
สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย  
สมาชิก  
ปฏิทินกิจกรรม  
ภาพกิจกรรม  
ข้อมูลวิชาการและงานวิจัย  
ข่าวสารความเคลื่อนไหว  
เกร็ดความรู้  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
ถาม-ตอบ  
ติดต่อเรา  
 
 
 
  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โซนซี ชั้น 4 เลขที่ 60
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2345-1118
โทรสาร 0-2345-1281-3
อีเมล์ : trbc@thairussian.org
 
 
 
   
 
การเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของรัสเซีย

 

 

การเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ของรัสเซีย

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประเทศรัสเซียเป็นประเทศมหาอำนาจอันดับต้นๆ ของโลก แต่รัสเซียยังไม่ได้เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งเป็นองค์กรที่กำกับดูแลทางด้านการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก รัสเซียนับเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก WTO การเป็นสมาชิกของ WTO ทำให้ประเทศสมาชิกมีสิทธิและข้อผูกพัน (Rights and Obligations) ที่จะต้องปฏิบัติตามความตกลงต่างๆ ของ WTO กฎระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศของ WTO นอกจากช่วยส่งเสริมให้การแข่งขันทางการค้าเป็นธรรมแล้ว ยังสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ค้า ผู้ลงทุน ผู้ผลิต และผู้ส่งออกสามารถคาดการณ์และวางแผนการค้าระหว่างประเทศล่วงหน้าได้

การเข้าเป็นสมาชิก WTO ประเทศผู้สมัครจะต้องผ่านขั้นตอนการเจรจา 2 ขั้นตอน คือ 1) การเจรจา สองฝ่าย (Bilateral accession deal) ซึ่งประเทศสมาชิกเดิมสามารถขอเจรจาสองฝ่ายกับประเทศผู้สมัครขอเข้าเป็นสมาชิก เพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่างๆ ได้แก่ การขอให้เปิดตลาดสินค้าและบริการ และการอุดหนุนสินค้าเกษตร 2) การเจรจาพหุภาคี (Multilateral Term of accession) เป็นการเจรจาต่อรองแบบพหุภาคีกับสมาชิกทั้งหมด เพื่อระบุสิ่งที่ประเทศผู้สมัครจะต้องปฏิบัติและปฏิรูป ระเบียบ กฎเกณฑ์ รวมทั้งระบบการค้าภายในประเทศให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ WTO เช่น มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) โควตาภาษี (Tariff Quota) การจำกัดปริมาณการนำเข้า (Quantitative import restriction) และระเบียบพิธีการทางศุลกากร (Custom procedures) เป็นต้น

ตามหลักเกณฑ์การเข้าเป็นสมาชิก WTO ประเทศผู้สมัครจะต้องได้รับมติเอกฉันท์จากคณะทำงาน เพื่อพิจารณาการรับเข้าเป็นสมาชิก (The Accession Working Party) ซึ่งเปิดกว้างให้ประเทศสมาชิกที่สนใจร่วมในคณะทำงานได้ และประเทศสมาชิกในคณะทำงานจะเจรจากับรัสเซียเพื่อทำข้อตกลงทวิภาคี ทั้งนี้ผลการเจรจาทั้งหมดจะรวบรวมเป็น The Final Accession Package เพื่อให้คณะมนตรีทั่วไปหรือที่ประชุมระดับรัฐมนตรีรับรองต่อไป

รัสเซียได้ยื่นความจำนงสมัครเข้าเป็นสมาชิก WTO ตั้งแต่ปี 2536 ในฐานะประเทศพัฒนา ดังนั้นประเทศต่างๆ จึงตั้งข้อเรียกร้องต่อรัสเซียค่อนข้างเข้มงวด โดยเฉพาะเรื่องระดับของการจ่ายเงินอุดหนุนเกษตรกร เนื่องจากการอุดหนุนเป็นประเด็นอ่อนไหวใน WTO และ WTO เองได้พยายามจำกัดการอุดหนุนในกลุ่มชาติสมาชิก ทำให้รัสเซียเป็นประเทศที่ใช้เวลาในการเจรจาขอเป็นสมาชิกยาวนานที่สุด

ขณะนี้ รัสเซียได้เจรจาสองฝ่ายกับสมาชิก WTO เกือบเสร็จสิ้นลงแล้ว ประเด็นที่ยังเจรจาค้างอยู่ ได้แก่ 1) การเจรจากับประเทศจอร์เจียซึ่งมีเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเข้ามายุ่งเกี่ยว 2) การเจรจาเรื่อง สุขอนามัยและความปลอดภัยของพืชและสัตว์กับไต้หวัน 3) เจรจาเรื่องภาษีสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าไอทีบางรายการกับญี่ปุ่น

สำหรับประเทศไทยได้สรุปผลการเจรจากับรัสเซียมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2547 โดยไทยได้ยื่นข้อเรียกร้องให้รัสเซียเปิดตลาดสินค้าและบริการให้ไทย และสามารถสรุปผลการเจรจาในรายการสำคัญ เช่น อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย เฟอร์นิเจอร์ ข้าว โดยไทยได้รับสิทธิพิเศษภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preferences: GSP) สำหรับสินค้าไก่แช่เย็นแช่แข็ง น้ำผลไม้กุ้งกระป๋อง และข้าว ในด้านการค้าบริการและการลงทุน รัสเซียได้เปิดตลาดให้คนไทยหรือนิติบุคคลไทยสามารถไปลงทุนในรัสเซียได้ ๑๐๐% ในธุรกิจต่างๆ ได้แก่ ร้านอาหารไทย ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจซ่อมรถและอุปกรณ์ต่างๆ และธุรกิจบันเทิง เป็นต้น

ในส่วนของการเจรจาระดับพหุภาคีนั้น ขณะนี้เป็นช่วงสุดท้ายของการเจรจาแล้ว การประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการของคณะทำงานการภาคยานุวัติเป็นสมาชิก WTO ของรัสเซียครั้งสุดท้ายจะจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 เพื่อพิจารณาเอกสารต่างๆ และประเด็นที่ค้างอยู่ ได้แก่ ประเด็นทางเทคนิคเกี่ยวกับ TRQ อาทิ คำอธิบายรายการสินค้าบางรายการ การหาพิกัดที่เหมาะสมสำหรับสินค้าน้ำตาล ข้อตกลงว่าด้วยมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้า (Agreement on Trade-Related Investment Measures: TRIMS) ซึ่งสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปกำลังร่วมหารือกับรัสเซียและคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการจัดทำเอกสารให้สมบูรณ์

ทั้งนี้ รัสเซียได้ตั้งเป้าที่จะหาข้อสรุปในการเจรจาและเข้าเป็นสมาชิก WTO ให้ได้ภายในปี 2554 นี้ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่รัสเซียจะบรรลุความมุ่งหวังดังกล่าว เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ของ WTO เช่น จีน ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น อาร์เจนติน่า ออสเตรเลีย นอร์เวย์ และบราซิลได้มีท่าทีสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก WTO ของรัสเซีย พร้อมทั้งประกาศจะให้ความร่วมมือกับรัสเซียอย่างเต็มที่ เพื่อเร่งเจรจาประเด็นที่ยังคงค้างอยู่ให้ได้รับข้อยุติทันเวลาที่ตั้งใจไว้

ในขณะที่ อินเดียขอให้สมาชิกยึดมั่นในการนำประเด็นทางการค้าหรือเรื่องที่เกี่ยวกับการค้าเท่านั้นมาหารือในเวที WTO และหวังว่ารัสเซียซึ่งเป็นมหาอำนาจสุดท้ายที่ยังไม่เป็นสมาชิก WTO จะเข้าร่วมในกระบวนการพหุภาคีได้โดยเร็วอันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งรัสเซียและช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของ WTO ซึ่งเป็นองค์กรที่เน้นกฏระเบียบทางการค้าอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ประธานคณะทำงานการภาคยานุวัติเป็นสมาชิก WTO ของรัสเซียยังตั้งข้อสังเกตว่า สัญญานที่ได้รับจากประเทศสมาชิกทั้งในนครเจนีวาและที่เมืองหลวง รวมทั้งผ่านเวทีการประชุมระดับนานาชาตินั้น แสดงให้เห็นว่าสมาชิกต้องการให้รัสเซียเข้าเป็นสมาชิก WTO ในการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 8 ในเดือนธันวาคม 2554

สำหรับไทยได้สนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก WTO อย่างเต็มที่มาโดยตลอด เนื่องจากไทยและรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่ดีมาช้านาน ประกอบกับรัสเซียเป็นหนึ่งในคู่ค้าสำคัญของไทยในภูมิภาคยุโรป และเอเซียกลาง ฉะนั้นการเป็นสมาชิก WTO ของรัสเซียจะส่งผลให้มีการปรับปรุงระเบียบภายใน ซึ่งจะเอื้อต่อผู้ประกอบการไทยในการขยายการค้าและการลงทุนกับรัสเซีย ดังนั้น เราจึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่ารัสเซียจะได้เข้าเป็นสมาชิก WTO เมื่อใด และเมื่อเป็นสมาชิก WTO แล้ว ทิศทางการค้าและการลงทุนของรัสเซียจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด **********************************************

สำนักอเมริกา ยุโรป และแอฟริกา กันยายน 2554

ที่มา : สำนักอเมริกา ยุโรปและแอฟริกา
เว็บไซต์ : http://www.dtn.go.th/
ปรับปรุงโดย : Admin TRBC -
ปรับปรุงเมื่อ : 4 เมษายน 2556
  ก่อนหน้า